Skip to main content

Podmienky za ktorých sa preberá odpad do zariadenia na zhodnocovanie odpadov – kompostárne Prievidza

Vstupné materiály sú do areálu kompostárne dovážané individuálne obyvateľmi mesta. V prípade BRO vzniknutých z verejných mestských plôch bude tento odpad privezený pracovníkmi mesta vozidlami. Zodpovedný pracovník vykoná na vstupe do zariadenia vizuálnu kontrolu dodávky odpadu a evidenciu druhu, pôvodcu a množstva odpadu. Odpady nezodpovedajúce požiadavkám kompostárne nebudú prevzaté.

BRO – biologický rozložiteľný odpad

Je to odpad zo záhrad, z parkov, a iný porovnateľný odpad. Je ním teda „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drvený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod. – vhodný na proces intenzívneho kompostovania.

Prehľad odpadov vstupujúcich do kompostárne:

Por.
číslo
Kat. číslo Názov odpadu Kat.
odpadu
1.                    20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0
2.                    20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 0