Skip to main content

O nás

Zabezpečujeme triedený zber záhradných a kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Hlavný predmet podnikania: prevádzka kompostárne, spracovanie

Každá obec/mesto na Slovensku je povinné zabezpečovať pre svojich občanov triedený zber záhradných a kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). Vďaka tomu nekončia tieto odpady na skládkach. Najbežnejšou formou zhodnocovania BRKO je kompostovanie. Kvalita výsledného kompostu je však podmienená nielen kvalitou vstupných surovín, ale aj správnym priebehom celého kompostovacieho procesu. Prostredníctvom kompostu vyrobeného správnou technológiou je možné doplniť chýbajúcu organickú hmotu v pôde a zlepšiť jej vlastnosti.

Pridanou hodnotou je využívanie BRKO ako zdroja živín, ktoré prostredníctvom kompostu môžu prirodzene cirkulovať v prírode. Schopnosť kompostu viazať vodu má význam aj pri zmierňovaní vplyvu klimatických zmien. Jeho aplikácia na pôdu tak významne prispieva k stabilizácii regionálnych mikroklimatických podmienok. Z tohto pohľadu musíme nazerať na kompostovanie ako na výrobný proces hodnotného produktu, ktorý má strategický význam pre spoločnosť a nielen ako na alternatívny spôsob zbavenia sa biologicky rozložiteľných odpadov. Dôraz by teda kladieme nielen na efektívnosť výroby kompostov z BRKO, ale hlavne na vysokú kvalitu vyrobeného kompostu.